Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đồng Bông – Đồng Sác xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đồng Bông – Đồng Sác xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn.

Ảnh minh họa

* Vị trí:

Khu đất đấu giá thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Đồng Bông – Đồng Sác, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 14/03/2018 và điều chỉnh tại Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; giáp ranh:

– Phía Đông: Giáp đường ven biển.

– Phía Tây: Giáp đường khu dân cư hiện trạng.

– Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng.

– Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện trạng. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 166/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 08/4/2021.

* Diện tích: Tổng diện tích khu đất đấu giá 14.311,0 m2.

* Hiện trạng khu đất đấu giá: Đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

* UBND thành phố Sầm Sơn triển khai các bước công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

* Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại đây

Hotline: 02376 512 888