Chuyển giao 02 cơ sở nhà, đất về Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa

(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định về việc chuyển giao 02 cơ sở nhà, đất về Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa để quản lý, xử lý.

Ảnh minh họa.

Theo đó, đơn vị có tài sản bàn giao và đơn vị tiếp nhận tài sản tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản; hạch toán giảm, tăng tài sản; báo cáo kê khai biến động tài sản; quản lý, sử dụng tài sản công theo chế độ quy định.

Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thanh Hóa đã được phê duyệt, đề xuất xử lý cơ sở nhà, đất theo các hình thức xử lý quy định tại Điều 7 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật 02 cơ sở nhà, đất nêu trên vào phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh theo quy định.

Các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND thành phố Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Hotline: 02376 512 888